บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6636/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 30/11/54

61. พระท่านสอน "แนวทาง..การปฏิบัติก็คือ!!. ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่า..ล้วนตกอยู่ใน..กฏไตรลักษณ์!!.คือ ไม่มีอะไร?.คงสภาพอยู่เหมือนเดิม!!. ต้องเปลี่ยนแปร!!. มีลักษณะเป็นทุกข์!!. มีลักษณะเป็นอนัตตา!!."

62. พระท่านสอน "ปัญหา!!.คือสิ่งที่ต้องแก้!!. อุปสรรค!!.คือสิ่งที่ต้องสู้!!. "

63. พระท่านสอน "เหตุทั้งหลาย!!.ของคนเรา..ล้วนมาจากใจ!!. ใจ!!.จึงเป็นมหาเหตุ!!. ถ้าใจดี!!.ใจสูง!!.ใจประเสริฐ!!. การทำ..การพูดก็พลอยดี..และประเสริฐไปด้วย!!. ดังนั้น!!.จึงควรดูแลและอบรมใจให้ดี!!. เพื่อให้ใจ!!.เป็นเหตุแห่งพฤติกรรมที่ดี!!."

/อ.กสินัง