บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6676/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 23/11/54

43. พระท่านสอน "ความจริงคนทั้งหลาย..ต้องการความดี!!. คือมีอารมณ์เป็นสุข!!.แต่คนก็ชอบ..สร้างเหตุของความทุกข์!!. ก็เพราะว่า!!.ชอบเป็นทาส..ของกิเลสตัณหา!!."


44. พระท่านสอน "คนทุกคน..ที่เกิดมาในโลก!!. สัตว์ทุกประเภทก็ตาม!!. มีความเกิด..เป็นเบื้องต้น!!. มีความเสื่อมไป..ในท่ามกลาง!!. และมีความตาย..ไปในที่สุด!!."


45. พระท่านสอน "จงรักษาความดีไว้..เหมือนเกลือรักษาความเค็ม!!. ถ้าดีแล้ว..อย่าให้ดีแตก!!. อย่าเมาในลาภ!!. อย่าเมาในสรรเสริญ!!."

/อ.กสินัง