สอนธรรม โดยอาจารย์ อ.กสินัง
สอนธรรม โดยท่านอาจารย์ อ.กสินัง (อ่าน 21795/ตอบ 0)


  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "การเจริญมรรคผล ตอนนิวรณ์"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "การเจริญมรรคผล"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "อินทรีย์ ๕"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "จรณะ ๑๕"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "อารมณ์พระอริยบุคคล"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "แนวทางการประพฤติปฏิบัติ"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "อะไร? เรียกว่า.ดีจริง.ดีแท้"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  คริ๊ก!! อ่านบทความ "เราทำสมาธิเพื่ออะไร และได้อะไร" 

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "ความไม่รู้!"   

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "หลักการเบื้องต้นการทำสมาธิ"  

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "เราได้อะไรจากการฟังธรรม"  

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

    คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "กรรมฐานที่ถูกต้อง" 

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

    คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "ฝึกกรรมฐาน เพื่อให้เห็นตัวเอง"  

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

    คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "การเตรียมตัวตาย"

สรุปคำสอนและเรียบเรียงโดย  .... หมอเล็ก
วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔

*********************************************************