พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

เกี่ยวกับเรา
พุทธธรรมสงฆ์ www.kasinung.com

     คณะพุทธธรรมสงฆ์!. ได้รวมตัวกันขึ้นมา.. เพื่อร่วมกันบําเพ็ญทานบารมี!. ศีลบารมี!. และร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม!. เพื่อถ่ายถอนความชั่วให้หมดสิ้นไปจากใจ..ในการเจริญ "มรรคผลนิพพาน"

 

     แล้วถ้าจะถามว่า... "แล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรว่า..มรรคผลนิพพาน!. มีจริง?" ผมขอตอบว่า.. เพราะหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมา!. จนท่านได้เป็นพระอริยะสงฆ์เจ้า และพระอริยะสงฆ์เจ้าทุกๆองค์!. ท่านต่างยืนยันว่า.... "ถ้าทําจริง!. ก็จะได้จริง!. รู้จริงด้วยตนเอง"…. แต่คนส่วนใหญ่ที่ทํากันแล้วไม่ได้ผล!. นั้น เป็นเพราะ "พ่ายแพ้ใจตนเอง" เสียก่อน หรือบางคนประพฤติปฏิบัติด้วย "ความมีทิฐิมานะ" ไม่ใคร่ครวญว่า.. ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่นั้น!. ถูกต้องตามพระธรรม!. ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้า..ทรงสอนหรือไม่!. เอาแต่ความเห็นของตนเองเป็นใหญ่หรือเปล่า? เคยได้รับความรู้จากใครมานั้น!. ไม่นํามาเปรียบเทียบหาเหตุหาผล.. อันแท้จริงเสียก่อน!. จนทําให้ต้องหลงทาง!. บางคนหลงจนตายเสียก่อน.. มันก็สายเกินไป!. ชีวิตของแต่ละคนมีเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนัก!!!…. อันความตายนั้นไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่?. แต่ที่รู้แน่ๆ คือ  "ตายแน่ " มีบางคนท่านว่า!. ดี!. ถ้าตายเสียได้.. จะได้พ้นทุกข์ คือมีความคิดว่า!. ถ้ามันตาย ความทุกข์ต่างๆ.. ที่มันมีอยู่จะได้หมดไป!. แต่ลืมคิดไปว่า... ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น!. มันมี "ใจ" ต่างหากที่เป็นทุกข์… กายมันไม่รู้อะไรหรอก?. กายมันมีหน้าที่..เมื่อเกิดขึ้นมาและก็เสื่อมไปตามลําดับ!. เพราะฉะนั้น " ท่านลองถามมันใหม่.. เวลามันตาย " ใจ " มันตายไปด้วยไหม?...!!

 

 

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "การเจริญมรรคผล"

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "อินทรีย์ ๕"

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "แนวทางการประพฤติปฏิบัติ"

  คริ๊ก!! อ่านบทความ "เราทำสมาธิเพื่ออะไร และได้อะไร"

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "หลักการเบื้องต้นการทำสมาธิ"

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "กรรมฐานที่ถูกต้อง" 

  คริ๊ก!! อ่านบทความ เรื่อง "ฝึกกรรมฐาน เพื่อให้เห็นตัวเอง" 

 


 

อ.กสินัง

www.kasinung.com

Email : ajarn111@yahoo.com